Abateri peste abateri sesizate de inspectorii Curţii de Conturi

Reprezentanţii Camerei de Conturi Argeş, organism de control care se subordonează Curţii de Conturi a Românei, au avut o activitate intensă şi anul trecut, iar, zile trecute, au făcut publice datele referitoare la controalele ce au fost efectuate pe parcursul lui 2016, dar şi a lui 2017 la nivel de judeţ. În urma verificărilor făcute au fost constatate mai multe nereguli dintre care vă prezentăm următoarele aspecte trecute în raportul întocmit de către inspectorii aflaţi sub comanda directorului Gheorghe Vlăsceanu:

-ca urmare a acţiunilor efectuate, au fost constatate abateri de la legalitate şi regularitate, precum şi cazuri de nerespectare a principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniuCONTROL CURTEA DE CONTURI BUNlui, care au fost consemnate într-un număr de 45 de procese verbale de constatare, iar pentru remedierea acestora au fost emise 45 decizii conţinând un număr de 269 măsuri.

La data raportării, din programul de control/audit aprobat pentru anul 2017, pentru un număr de 5 acțiuni de control tematic finalizate până la data prezentului raport, constatările nu au parcurs toate etapele de valorificare.

Din datele prezentate rezultă realizarea integrală a programului aprobat pentru anul 2017.

Nu în ultimul rând, menţionăm că în cursul anului 2017 a mai fost efectuat, la nivelul unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Argeş, un număr de 35 de acţiuni privind verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurile dispuse prin decizie.

 

#În cazul comunei Budeasa, elaborarea bugetului inițial aprobat pentru anul 2016 a fost efectuată fără întocmirea documentelor referitoare la fundamentarea veniturilor şi cheltuielilor, fiind constatate următoarele deficiențe:

– la partea de venituri nu s-a analizat numărul total de roluri (contribuabili), numărul şi suprafeţele de bunuri taxabile şi impozabile pe fiecare categorie în parte și nu au fost incluse sursele de venit provenind din taxele de salubrizare, alimentație publică, precum și din nivelul impozitului pe clădiri aferent contribuabililor persoane fizice care dețin imobile racordate la toate utilitățile publice;

– la partea de cheltuieli nu au fost fundamentate şi specificate analitic tipurile şi categoriile de cheltuieli, în strictă corelare cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor estimate a se realiza;

 

La Buzoești au fost înregistrate următoarele abateri:

– creanţele cuvenite bugetului local, raportate prin situaţiile financiare întocmite la 31.12.2016, nu reflectă realitatea, în sensul că între valoarea acestora înscrisă în bilanţul întocmit de 1.485 mii lei și valoarea conform datelor extrase din evidența fiscală analitică, în valoare de 1.455 mii lei, a fost constatată o diferență de 30 mii lei;

– nu au fost înregistrate în evidența contabilă extrabilanţieră a entității auditate, respectiv în contul 8050 – „Disponibil din garanție constituită pentru bună execuție”, sumele reprezentând garanții de bună execuție, în valoare de 115 mii lei, constituite în perioada verificată;

– soldul contului 231 – ,,Imobilizări corporale în curs de execuţie”, la data de 31.12.2016, nu prezintă realitatea, în sensul că în componenţa acestuia au fost menţinute obiective de investiţii recepţionate şi puse în funcţiune, în valoare de 907 mii lei.

– au fost trecute în evidența fiscală separată, dar nu au fost înregistrate în evidența contabilă, obligaţii fiscale faţă de bugetul local al entității, în sumă de 89 mii lei, aferente unui număr de 2 contribuabili persoane juridice, pentru care au fost deschise proceduri de declarare a stării de insolvență.

 

La Popești:

– nu au fost înregistrate în contabilitate rezultatele reevaluării activelor fixe corporale de natura terenurilor și a construcțiilor, fapt care a condus la prezentarea acestora în situațiile financiare aferente anului 2016 la o valoare subevaluată cu suma de 865 mii lei;

– nu a fost calculată și înregistrată în evidența contabilă a entității, amortizarea aferentă activelor fixe corporale amortizabile, fapt care a condus la prezentarea acestora în situațiile financiare aferente anului 2016, la o valoare supraevaluată cu suma de 156 mii lei;

– nu au fost înregistrate în evidențele contabile ale entității auditate și, implicit nu au fost raportate în situațiile financiare anuale, contravaloarea unui activ fix corporal, constând într-un sistem de supraveghere video și, respectiv obligaţia de plată către furnizorul activului fix corporal menționat, în valoare de 76 mii lei, contrar reglementărilor contabile aplicabile instituțiilor publice;

– nu au fost înregistrate în evidența contabilă extrabilanţieră garanţiile de bună execuţie constituite la nivelul entităţii în baza contractelor de lucrări, în sumă totală de 118 mii lei.

 

La Ungheni:

– au fost efectuate compensări între elemente de activ și datorii, nepermise de reglementările contabile aplicabile instituțiilor publice, prin diminuarea soldului creanțelor fiscale ale entității auditate la data de 31.12.2016, cu soldul suprasolvirilor înregistrate la aceeași dată, în valoare de 14.682 lei;

– nu a fost calculată și înregistrată în evidența contabilă a entității auditate, amortizarea aferentă activelor fixe corporale amortizabile, fapt care a condus la prezentarea acestora în situațiile financiare aferente anului 2016, la o valoare rămasă supraevaluată cu suma de 46.586 lei;

– nu a existat concordanță între valoarea totală a creanțelor înregistrate în evidența contabilă sintetică și valoarea totală a creanțelor înregistrate în evidența contabilă analitică a entității auditate, fapt care a condus la prezentarea eronată a acestora în situațiile financiare aferente anului 2016, în sensul supraevaluării cu suma de 36.812 lei;

 

La Spitalul Județean de Urgență Pitești:

– nu au fost înregistrate în evidența contabilă a entității auditate și, implicit nu au fost raportate în situațiile financiare aferente anului 2016, stocuri de natura medicamentelor, materialelor sanitare și materialelor gospodărești care constituie aparatul de urgență al spitalului, în sumă totală de 806.077 lei;

– au fost constatate neconcordanțe între evidența contabilă sintetică a entității și situațiile analitice în ceea ce privește conturile 401 – „Furnizori” și, respectiv 462.01 – „Creditori sub 1 an”, în valoare totală de 1.160.357 lei;

– a fost menținută eronat în debitul contului 212 „Construcții” suma de 154.700 lei, reprezentând contravaloarea proiectului „Servicii de consultanță de expertiză tehnică – Regiunea Muntenia Sud – Spitalul Județean Pitești – Secția Obstetrică” primit de către SJU Pitești în baza Procesului verbal de predare – primire fără plată încheiat la data de 29.04.2009. Referitor la aspectul prezentat, facem precizarea că în baza prevederilor art.2 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale și ale HG nr.529/2010, între Direcția de Sănătate Publică Argeș și Consiliul Județean Argeș s-a încheiat Protocolul de predare – preluare nr.9300/8665/15.07.2010 a ansamblului de atribuții și competențe exercitate de către Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale. Cu această ocazie, Consiliul Județean Argeș a preluat de la SJU Pitești bunurile imobile deținute de către acesta din urmă, fără a fi preluată însă și suma de 154.700 lei, reprezentând contravaloarea proiectului „Servicii de consultanță de expertiză tehnică – Regiunea Muntenia Sud – Spitalul Județean Pitești – Secția Obstetrică”;

– nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă şi, respectiv nu au fost raportate prin situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2016, prestații medicale datorate SJU Pitești de către terțe persoane, altele decât personalul propriu și clienții, în valoare de 29.863 lei.

 

La Școala Populară de Arte și Meserii Pitești:

– nu au fost înregistrate în evidența contabilă extrabilanțieră și nu au fost prezentate în notele anexă la situațiile financiare la 31.12.2016, bunurile primite în administrare gratuită, de la organul ierarhic superior, în valoare totală de 3.340 mii lei;

– nu au fost înregistrate în evidența contabilă extrabilanţieră a entității auditate, respectiv în contul 8050 – „Disponibil din garanție constituită pentru buna execuție”, sumele reprezentând garanții de bună execuție, în valoare de 9 mii lei, constituite în perioada verificată;

– nu au fost evaluate, înregistrate în evidența contabilă și raportate elementele patrimoniale reprezentând obiecte de inventar de natura lucrărilor realizate de elevii și profesorii şcolii în cadrul activităților desfășurate conform scopului, obiectivelor și atribuțiilor entității, în valoare de 15 mii lei.

Share this post