Modul de determinare a veniturilor suplimentare, Titlul II. IMPOZITUL PE VENIT

Impozitul pe venit legislatie, calcul, termene de plata - Calculator Venituri

Standardul naţional de contabilitate S. Obiectiv 2. Obiectivul prezentului standard îl constituie stabilirea modului de determinare şi constatare a veniturilor, consumurilor şi cheltuielilor aferente contractelor de construcţie, descrierea metodicii de contabilizare, cel mai bine cotat robot de tranzacționare pe perioadele de gestiune şi reflectare a acestora în rapoartele financiare.

Domeniul de aplicare 3. Prezentul standard se extinde asupra tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, sînt înregistrate în Republica Moldova şi execută lucrări în antrepriză, precum şi asupra filialelor, reprezentanţelor acestora şi altor subdiviziuni structurale cu sediul atît pe teritoriul Moldovei, cît şi peste hotarele ei. Prezentul standard nu se extinde asupra persoanelor juridice şi fizice care execută lucrări de construcţii în regie, precum şi asupra unităţilor de deservire şi auxiliare ale antreprenorilor care ţin contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor în conformitate cu S.

Definiţii 5.

Browser incompatibil

Noţiunile utilizate în prezentul standard semnifică: Contract de construcţie  în continuare "contract" - contract încheiat între antreprenor şi beneficiar pentru construcţia unui obiect distinct sau a unui grup de obiecte, care sînt strîns interconexate şi interdependente conform condiţiilor proiectării, tehnologiei construcţiei şi funcţionării sau potrivit destinaţiei utilizării finale acestora.

Contract cu valoare fixă - contract conform căruia părţile modul de determinare a veniturilor suplimentare o valoare fixă a contractului de antrepriză sau o cotă stabilită a antreprenorului în produsul final. În unele cazuri valoarea contractului în cauză poate să varieze din motivul modificării acceptate de părţi a clauzelor contractului.

Ce trebuie să faceţi dacă aţi avut venituri din

Contract în regie de recompensă  - contract conform căruia antreprenorului i se recuperează cheltuielile efective aferente nemijlocit executării contractului de antrepriză la sumele convenite cu beneficiarul plus o recompensă fixă sau un procent din suma cheltuielilor stipulat în contract.

Contract mixt - contract ce îmbină concomitent clauzele contractelor cu valoare fixă şi în regie, de exemplu, contract în regie care stipulează anticipat preţul maxim. Modificare - modificare a clauzelor contractului iniţial acceptată de antreprenor şi beneficiar.

strategii de lumânare roșie verde pentru opțiuni binare

Suma reclamaţiei pretenţiei  - suma pe care antreprenorul are intenţia să o încaseze de la beneficiar în calitate de recuperare a consumurilor de antrepriză neincluse în valoarea contractului de construcţie. Plăţi de stimulare - sume suplimentare cuvenite antreprenorului şi plătite acestuia de beneficiar în cazul respectării clauzelor contractului. Venitul aferent contractelor de antrepriză - aflux global de avantaje economice în cursul perioadei de gestiune, care apare în procesul executării contractelor, sub formă de majorare a activelor sau diminuare a datoriilor, ce generează creşterea capitalului propriu, cu excepţia majorărilor pe seama aporturilor proprietarilor întreprinderii.

Consumuri aferente contractelor de antrepriză - resurse consumate pentru executarea contractului de construcţie în scopul obţinerii unui venit şi care urmează a fi recuperate de beneficiar.

Chiar am nevoie de bani cum să câștig bani

Cheltuieli aferente contractelor de antrepriză - consumurile aferente contractului de construcţie în ansamblu sau pe stadii distincte ale acestuia predate de antreprenor şi recepţionate de beneficiar.

Contracte de construcţie pe obiecte şi combinate 6. Prevederile prezentului standard se aplică, de regulă, faţă de un contract distinct, iar în unele cazuri - faţă de unele părţi obiecte distincte ale unui contract sau faţă de un grup de contracte.

La moldova de Ştefan cel Mare ; or. Comrat, str.

La încheierea unui contract pentru construcţia cîtorva obiecte, fiecare din acestea se examinează ca un contract pe obiecte distinct dacă: a valoarea contractuală este stabilită pe fiecare obiect; b s-a ajuns la înţelegerea privind recepţionarea sau refuzul de recepţionare unui obiect distinct; c veniturile, consumurile şi cheltuielile de antrepriză se determină şi se constată pe fiecare obiect în parte.

Grupul de contracte cu unul sau cu mai mulţi beneficiari se consideră contract unic în cazul în care: a pentru grupul de contracte se întocmeşte o documentaţie unică de proiect şi deviz deviz general ; b contractele sînt strîns legate între ele şi constituie o parte a unui proiect pentru care se determină sumele totale ale veniturilor, consumurilor şi cheltuielilor; modul de determinare a veniturilor suplimentare contractele se execută concomitent sau într-o succesiune continuă.

Componenţa şi măsurarea venitului aferent contractului de antrepriză 9. Venitul aferent contractului de antrepriză include: a suma iniţială a venitului; b suma veniturilor rezultată din modificări şi reclamaţii; c suma venitului sub forma plăţilor de stimulare; d alte venituri recuperate de beneficiar conform clauzelor contractului. Suma iniţială a venitului aferent contractului de antrepriză reprezintă suma venitului stipulată în contract la încheierea acestuia între antreprenor şi beneficiar.

În procesul executării contractului mărimea iniţială a venitului poate să se schimbe în urma modificărilor, reclamaţiilor şi plăţilor de stimulare.

Suma venitului rezultată din modificări este inclusă în venitul aferent contractului de antrepriză în cazul în care: a beneficiarul şi antreprenorul au căzut de acord asupra modificării; b mărimea venitului dat poate fi determinată cu certitudine.

SNC 11 \"Contractele de construcţie\"

Suma venitului rezultată din reclamaţii se include în venitul aferent contractului de antrepriză în cazul în care: a reclamaţiile înaintate sînt recunoscute de beneficiar sau adjudecate spre percepere de instanţele judecătoreşti; b mărimea venitului dat poate fi determinată cu certitudine. Suma plăţilor de stimulare se include în venitul aferent contractului de antrepriză în cazul în care: a aceasta poate fi determinată cu certitudine; b clauzele stipulate în contract sînt respectate.

 • Impozitul pe venit legislatie, calcul, termene de plata - Calculator Venituri
 • Он не просто чувствовал себя защищенным сознанием нереальности своего приключения; само присутствие Ярлана Зея казалось талисманом, ограждавшим Джезерака от всех опасностей.
 • Indicatori opțiuni binare pentru metatrader 4
 • Cum să faci bani stai la domiciliu mama romania
 • На их место заступали новые воспоминания, ложные, хотя и тщательно спланированные, и его личность до поры поступала на хранение в схемы города.
 • Semnale pentru 60 de secunde opțiuni binare
 • Ce poate face un pensionar pentru a face bani
 • Opțiuni binare landn

Suma altor venituri recuperate de către beneficiar conform clauzelor contractului se include în venitul de antrepriză în cazul în care: a aceasta poate fi determinată cu certitudine; b beneficiarul şi antreprenorul au căzut de acord asupra acestor clauze. În componenţa veniturilor de antrepriză nu se includ sumele încasate în numele persoanelor terţe, de exemplu, taxa pe valoarea adăugată, accizele, încasările totale primite de către antreprenor, din însărcinarea persoanelor terţe, din vînzarea mărfurilor producţiei acestora, întrucît câștigă bani traducând o limbă sume nu reprezintă un avantaj economic al antreprenorului şi nu influenţează capitalul propriu al acestuia.

Venitul de antrepriză se măsoară la valoarea venală a recuperării primite sau care urmează a fi primită cu scăderea rabaturilor şi reducerilor comerciale admise de antreprenor. Componenţa şi măsurarea consumurilor şi cheltuielilor aferente contractului de antrepriză În procesul executării contractelor de construcţie se disting consumuri şi cheltuieli aferente contractului de antrepriză.

Consumuri aferente contractului de antrepriză Consumurile aferente modul de determinare a veniturilor suplimentare de antrepriză includ: a consumurile directe; b consumurile indirecte de producţie; modul de determinare a veniturilor suplimentare consumurile generale aferente contractului; d alte consumuri recuperate de beneficiar potrivit clauzelor contractului.

Consumuri directe sînt consumurile ce ţin nemijlocit de executarea lucrărilor prevăzute de un contract de antrepriză concret şi incluse direct în costul acestora. În cazul nerecunoaşterii de către beneficiar a reclamaţiilor înaintate aceste consumuri se constată drept cheltuieli ale perioadei; j dobînzile şi alte consumuri privind creditele şi împrumuturile aferente nemijlocit unui contract de antrepriză concret, capitalizate în conformitate cu S.

Consumuri indirecte de producţie sînt consumurile aferente întreţinerii şi exploatării maşinilor, mecanismelor şi utilajului, care deservesc cîteva contracte de antrepriză în cursul perioadei de gestiune, dar care nu pot fi incluse direct în consumurile aferente contractului de antrepriză concret.

Consumurile indirecte de producţie efective se repartizează la finele perioadei de gestiune pe contracte concrete şi alte direcţii proporţional numărului de maşină - schimburi maşină-ore lucrate de fiecare grup tip de maşini şi mecanisme sau printr-o altă metodă, stabilită de antreprenor.

cea mai dovedită opțiune binară

Consumuri generale aferente contractului de antrepriză sînt consumurile ce ţin de dirijarea, organizarea şi deservirea contractului în ansamblu pe întreprindere şi sectoare ale producţiei de bază şi care nu pot fi incluse direct în consumurile aferente contractului de antrepriză concret. Consumurile generale aferente contractului includ: 1. Consumuri generale şi administrative: 1.

Consumurile pentru deservirea lucrătorilor din construcţie: 2. Alte consumuri generale de antrepriză: 3. La finele fiecărei perioade de gestiune consumurile generale aferente contractului de antrepriză efective acumulate se repartizează în două etape: a în prima etapă consumurile generale aferente contractului de antrepriză efective se repartizează între costul lucrărilor executate conform contractelor şi cheltuielile perioadei.

În acest scop se compară mărimea totală a consumurilor generale efective cu suma care urmează a fi recuperată de beneficiari în bază cumulativă cu total cumulativ de la începutul perioadei de gestiune. Consumurile generale aferente contractului de antrepriză în limitele sumelor recuperabile de către beneficiari se includ în costul contractelor în fiecare perioadă de gestiune, iar sumele care depăşesc acest plafon se trec la cheltuielile perioadei; b în etapa a strategie zi oră opțiuni binare suma consumurilor generale, care urmează a fi inclusă în costul lucrărilor de antrepriză, se repartizează în fiecare perioadă de gestiune între contracte concrete distincte.

În acest caz, dacă antreprenorul execută lucrări de construcţie prevăzute de numai un contract, consumurile generale se includ direct în costul acestui contract în sumă totală fără repartizare. În cazul în care antreprenorul concomitent execută lucrări de construcţii prevăzute de mai multe contracte, consumurile generale se repartizează pe contracte distincte în limitele sumelor recuperabile de către beneficiari.

Alte consumuri aferente contractului de antrepriză recuperate modul de determinare a veniturilor suplimentare clienţi conform clauzelor contractului sînt consumuri neincluse în articolele prezentate mai sus, recuperate de beneficiar peste valoarea lucrărilor prevăzută de contract.

Consumurile aferente contractului cuprind consumurile privind contractul în cauză pentru perioada de la data încheierii contractului pînă la data finalizării acestuia. Consumurile ce ţin de încheierea contractului de antrepriză se includ în costul acestuia în cazul în care: a acestea au fost efectuate în cursul anului de gestiune în care a fost încheiat contractul; b mărimea acestora poate fi determinată cu certitudine.

În cazul în care consumurile aferente încheierii contractului apar în cursul unui an de gestiune, iar modul de determinare a veniturilor suplimentare se încheie în cursul altui an de gestiune, acestea se constată ca cheltuieli ale anului de gestiune în care au apărut şi nu se includ în componenţa consumurilor aferente contractului de antrepriză.

 • ORDIN 36 17/01/ - Portal Legislativ
 • Regimul fiscal aplicabil indemnizatiei de somaj tehnic 1.
 • Cum să câștigi mulți bani în curse reale
 • Scurt ghid privind impozitul pe venit
 • Глаз едва различал эту газовую туманность, и вся она была словно бы изломана, но как именно -- невозможно было решить.
 • Opțiuni pentru strategia de opțiuni binare
 • Cleoptra trading co
 • Recenzii opțiune roșie

Cheltuieli aferente contractului de antrepriză Cheltuielile de antrepriză reprezintă suma consumurilor aferente contractului în ansamblu sau pe stadii distincte ale acestuia, predate de antreprenor şi recepţionate de beneficiar. Acestea se determină la finele fiecărei perioade de gestiune şi se scad din venituri la determinarea rezultatului financiar.

La executarea contractelor, de rînd cu cheltuielile aferente contractului, apar şi cheltuieli care nu ţin de activitatea de construcţii, precum şi consumuri nerecuperabile de beneficiari. Ele nu se repartizează între contracte distincte, dar se constată drept cheltuieli ale perioadei. Constatarea veniturilor şi cheltuielilor aferente contractului de antrepriză Veniturile şi cheltuielile de antrepriză se constată în baza metodei specializării exerciţiilor în perioada de gestiune în care au apărut, indiferent de momentul încasării efective sau plăţii mijloacelor băneşti sau a altei forme de compensare.

Lucrările de construcţii antrepriză se execută în conformitate cu clauzele stipulate în contract în decursul unei sau mai multor perioade de gestiune.

Dacă termenul executării lucrărilor de construcţii nu depăşeşte durata unei perioade de gestiune, veniturile şi cheltuielile se constată la finalizarea contractului.

În cazul în care lucrările de construcţii prevăzute de unul şi acelaşi contract se execută în curs de mai mult de o perioadă de gestiune, veniturile şi cheltuielile se constată pe stadii distincte ale contractului în baza metodei procentajului de executare a lucrărilor, adică în acele perioade de gestiune în care se execută nemijlocit lucrările. În acest caz trebuie să fie respectate următoarele condiţii: a momentul de finalizare a contractului sau a unui stadiu distinct poate fi stabilit cu certitudine la data întocmirii rapoartelor financiare; b rezultatul contractului poate fi determinat cu certitudine.

Rezultatul contractului cu valoare fixă poate fi determinat cu certitudine în cazul în care: a poate fi calculată cu certitudine suma totală a venitului de antrepriză; b există o certitudine întemeiată că avantajele economice, legate de contract, vor fi obţinute de antreprenor; c consumurile pentru finalizarea lucrărilor şi procentajul de executare a contractului de antrepriză la data întocmirii rapoartelor financiare pot fi determinate cu certitudine; d consumurile aferente contractului de antrepriză suportate efectiv pot fi determinate clar, estimate cu certitudine şi comparate cu normele de deviz.

marca comercială Douglas

Rezultatul contractului în regie poate fi determinat cu certitudine în cazul în care: a există o certitudine întemeiată că avantajele economice aferente contractului de antrepriză vor fi obţinute de antreprenor; b pot fi determinate exact veniturile şi cheltuielile de antrepriză, indiferent de faptul dacă acestea se recuperează sau nu de către client.

Rezultatul contractului mixt poate fi determinat cu certitudine în cazul respectării prevederilor paragrafelor 34 şi Venitul aferent contractului pe stadiile de executare a contractului se constată la finele fiecărei perioade de gestiune şi se determină în baza uneia din următoarele metode: a corelaţiei procentuale a consumurilor efective suportate la o anumită dată raportată faţă de suma totală de deviz a consumurilor prevăzută de contract; b volumului lucrărilor executate efectiv, confirmat de clienţi; c gradului de finalizare a volumului fizic efectiv de lucrări prevăzut de contract.

Veniturile nu se constată în baza plăţilor şi avansurilor intermediare primite de la beneficiari în procesul efectuării lucrărilor de antrepriză.

În cazul în care stadiul de îndeplinire a contractului se determină conform consumurilor aferente contractului de antrepriză suportate la o anumită dată raportată, în suma consumurilor efective de antrepriză se includ numai acelea care reflectă volumul lucrărilor executate efectiv.

În componenţa consumurilor efective nu se includ consumurile aferente activităţii viitoare: valoarea materialelor aflate pe şantierul de construcţii sau plasate separat şi destinate utilizării ulterioare, dar care n-au fost încă instalate, utilizate sau aplicate la executarea lucrărilor prevăzute de contract, numai dacă materialele n-au fost fabricate special pentru construcţii; plăţile subantreprenorilor, efectuate pînă la executarea lucrărilor de subantrepriză etc.

Cheltuielile aferente contractului se constată în suma consumurilor de antrepriză corespunzătoare volumului lucrărilor executate, predate antreprenorilor şi constatate de clienţi, iar partea rămasă a consumurilor de antrepriză se reflectă ca activ în componenţa producţiei în curs de execuţie aferente contractului de antrepriză.

Antreprenorul evaluează cu certitudine venitul de antrepriză după încheierea contractului, care stabileşte drepturile şi obligaţiile cu putere juridică ale părţilor privind construcţia obiectului; valoarea negociată a contractului; metodele şi condiţiile de decontare.

În aceste scopuri antreprenorul trebuie să dispună de sisteme eficiente de planificare şi de gestiune financiară internă. Pe măsura executării lucrărilor prevăzute de contract antreprenorul revizuie şi, în caz de necesitate, corectează mărimea iniţială a veniturilor şi cheltuielilor aferente contractului de antrepriză.

În cazul în care apar unele îndoieli referitor la primirea sumelor, incluse anterior în venitul de antrepriză, aceste sume se constată ca cheltuieli, dar nu se raportează la diminuarea sumei venitului constatată anterior şi reflectată în rapoartele financiare.

Dacă rezultatul executării contractului de construcţie nu poate fi determinat cu certitudine, venitul se constată numai în mărimea cheltuielilor efectuate în cazul în care există o certitudine întemeiată că acestea vor fi recuperate de beneficiar.

Dacă rezultatul executării contractului nu poate fi determinat cu certitudine şi antreprenorul nu este sigur că consumurile suportate vor fi recuperate, venitul aferent contractului nu se constată, iar consumurile suportate se reflectă ca activ în componenţa lucrărilor în curs de execuţie pînă la efectuarea tuturor procedurilor necesare, prevăzute de legislaţia în vigoare.

În cazul în care obiectul în curs de execuţie trece în proprietatea antreprenorului de comun acord cu beneficiarul sau conform deciziei judecăţii, antreprenorul poate să-l vîndă, să-l schimbe sau să-l transmită altor persoane.

Astfel de operaţiuni sînt considerate ca vînzări de mărfuri, iar veniturile şi cheltuielile se măsoară şi se constată în conformitate cu S. Dacă antreprenorul a folosit toate posibilităţile de recuperare a consumurilor suportate, aceste consumuri se constată drept cheltuieli ale perioadei.

Dacă circumstanţele neprevăzute, existente anterior, care împiedicau evaluarea certă a rezultatelor contractului au dispărut, veniturile şi cheltuielile aferente contractului se constată în conformitate cu paragraful 33 al prezentului standard.

La moldova de

Modificările în evaluarea veniturilor şi consumurilor aferente contractului de antrepriză Modul de determinare a veniturilor suplimentare procentajului de executare a lucrărilor de antrepriză se aplică în fiecare perioadă de gestiune de la începutul executării contractului pentru evaluarea curentă a venitului şi consumurilor aferente contractului de antrepriză în bază cumulativă cu total cumulativ.

Modificările metodei de evaluare a venitului sau consumurilor de antrepriză şi influenţa acestora asupra modificării rezultatului executării contractului se consideră ca modificare în politica de contabilitate în conformitate cu S. Evaluările modificate se utilizează la determinarea şi constatarea sumei veniturilor şi cheltuielilor realizate în perioada de gestiune în care se produce modificarea şi în perioadele ulterioare.

Impozitul pe venit Contabilitatea impozitului pe venit din contractele de construcţie se ţine în conformitate cu cerinţele S. În rapoartele financiare antreprenorul trebuie să dezvăluie: a suma venitului constatat în perioada de gestiune şi metodele utilizate pentru determinarea acestuia; b suma cheltuielilor constatate aferente contractului de antrepriză; c suma consumurilor generale aferente contractului de antrepriză; d metodele utilizate pentru determinarea stadiului de executare a lucrărilor în curs de execuţie; e suma totală a creanţelor beneficiarului aferente lucrărilor prevăzute de contract; f suma totală a datoriilor antreprenorului privind lucrările prevăzute de contract.

Pentru contractele aflate în proces de executare la data raportată, antreprenorul trebuie să dezvăluie: a suma totală a cheltuielilor suportate la data raportată în ansamblu sau pe stadii distincte, care nu sînt predate de antreprenor şi nu sînt constatate de beneficiar; b suma avansurilor primite; c suma reţinerilor care reprezintă sume ce nu se obținerea de venituri suplimentare pînă la satisfacerea clauzelor stipulate în contract pentru achitarea acestora.

Antreprenorul dezvăluie orice venituri şi cheltuieli neprevăzute, care pot apărea sub formă de amenzi, penalităţi şi despăgubiri, în conformitate cu S. Data intrării standardului în vigoare Prezentul standard intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Ultimele Știri și articole Mai departe Din toată inim

Mai multe despre acest subiect